Agenda 2016

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)

Let op nieuwe locatie! Poppodium “The River”, Dorpshuis ‘t Knooppunt, Graaf Florisstraat 4a, 4121 EL EVERDINGEN

Een routebeschrijving vindt u onderaan deze pagina.

1. Opening
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 22 maart 2015
3. Mededelingen
4. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, decharge over 2015
5. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
6. Presentatie DCMA CD 2016
7. Vaststelling contributie 2017
8. Benoeming 2 DCMA leden jury ‘song van het jaar’
9. Terugblik Gala 2015
10. Verkiezing nieuwe bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

AANSLUITEND:

Uitreiking DCMA CD 2016
Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2016 aan de aanwezige leden uitreiken.

Optreden Gerard Bierman (aanvang 16:00u)
Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering zal Gerard Bierman een optreden verzorgen.

Gerard Bierman is een countryzanger pur sang. In januari 2014 maakte hij zijn opkomst binnen de countryscene door mee te doen aan de talentenjacht in Leek. Daarna raakte zijn carrière al snel in een stroomversnelling en is deze sympathieke countryzanger niet meer weg te denken uit de Nederlandse Countryscene. Met diverse optredens in het binnen en buitenland is Gerard Bierman een graag geziene artiest. Naast zijn solocarrière treed hij ook op met zijn country duo Two Remember.

Buffet (aanvang 17:00u)
Een andere gewoonte is de afsluiting van de vergadering met een buffet. Dit jaar zal van alle deelnemers (dus ook de leden) een bijdrage van € 5,00 per persoon worden gevraagd. Om een en ander goed te kunnen verzorgen dienen we te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk laten weten of u aan de vergadering deelneemt en of u eventueel nog een introducé (partner) meeneemt. Voor introducés rekenen we een bijdrage van € 8,00 per persoon.

Geef uw deelname aan de vergadering en het buffet zo spoedig mogelijk door. Dit kan door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 4 spreken voor zich.

5. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit Marijke de Jong en Marty van Herk, en met Eddy Geerlings als reservelid. Marty en Eddy hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Aan de vergadering zal gevraagd worden wie in de kascontrolecommissie voor 2016 plaats wil nemen, en of dit Marty en Eddy kunnen zijn.

6. Presentatie DCMA CD
Het DCMA bestuur brengt alweer voor de zesde maal in eigen beheer een sampler CD uit die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Ten tijde van het uitbrengen van deze uitnodiging zijn de voorbereidingen voor deze nieuwe CD in volle gang. Het wordt dit jaar weer een dubbel CD met meer dan 30 tracks.

Deze dubbel CD zal tijdens de ALV (gratis!) worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden, mits deze hun contributie hebben betaald.
Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 13 maart in handen! Daarnaast zal de dubbel CD aan de overige DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

7. Vaststelling contributie 2017
Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2017 te verhogen van € 20,00 maar € 25,00. Dit is weliswaar een forse stijging, maar hier staat tegenover dat de contributie al meer dan 5 jaar niet meer is aangepast.

8. Benoeming 2 DCMA leden voor de jury song van het jaar
Voor de ‘song van het jaar’ jury zal net als in de drie voorgaande jaren weer een jury samengesteld worden, die uit DCMA leden en onafhankelijke leden bestaat.

Net als vorig jaar willen wij vragen aan twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury:

– Een lid zonder enige belangen in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een dj. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek;

– Een lid dat tevens DJ is.

Aanmeldingen hiervoor s.v.p. mailen aan info@dcma.nl. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

9. Terugblik gala 2015
Het bestuur zal terugblikken op het 31e gala in Nia Domo te Boekel en ook aan de aanwezigen vragen hun commentaar hierop te geven.

10. Verkiezing nieuw bestuur

Zoals aangegeven in de vooraankondiging die op 28 januari aan alle leden is verzonden, zullen een aantal belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de bestuurssamenstelling.

Tijdens de Algemene Vergadering zullen voorzitter Tom Ensink (na acht jaar bestuurslidmaatschap), secretaris Paul Rietveld (na zes jaar bestuurslidmaatschap) en penningmeester Richard Lamers (na 2 jaar) aftreden. Pedro van den Elzen is (na vier jaar bestuurslidmaatschap) statutair aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar.

Nieuwe bestuursleden zullen worden benoemd door de algemene vergadering.

De volgende personen hebben zich als kandidaat aangemeld:

Dick Bolle, was bestuurslid maar is voor het gala afgetreden wegens een principieel verschil van mening. Dick stelt zich wederom verkiesbaar en stelt zich ook kandidaat voor het voorzitterschap.

André Baur, voor velen bekend als de uitbater van de Old West Saloon in Lomm, Limburg, en veel geziene gast op menig country evenement. Hij is tevens organisator van het Old West Saloon Festival.

Albert Huizeling, gitarist/zanger (onder de naam Ritchy Vamell), liedjesschrijver en oud presentator van radio programma “Countrytime” bij Lokale Omroep Ameland. Met zijn bedrijf (waaronder Island Music Entertainment valt) werkt Albert samen met Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018 aan een project. Albert is woonachtig op Ameland, waar hij diverse functies bekleedt en politiek actief is.

Shirley Meijer, beter bekend als zangeres Shirley-Ann van de band The Country Wings. Shirley heeft aangegeven dat zij het secretariaat ambieert. Ze is tevens actief in het bedrijf JustOne Productions van haar partner Dick Bolle, dat veel countryevenementen organiseert en bands begeleidt.

Ine Baur, zij is de partner van André en eveneens actief in de Old West Saloon in Lomm.

Christien Wimmer, zij komt uit Helmond en is actief in het bezoeken van country evenementen en festivals in het land.

Eventuele overige kandidaten kunnen zich nog tot uiterlijk 6 maart a.s. aanmelden en zullen op de website bekend worden gemaakt. Op de website zal eveneens de motivatie van de betreffende personen te lezen zijn.

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de DCMA bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Er dus nog ruimte voor één nieuw bestuurslid. Indien zich meer dan 7 nieuwe kandidaten voor het bestuur aanmelden, zal de Algemene Vergadering bij stemming uit de nieuwe en statutair aftredende kandidaten de nieuwe bestuursleden kiezen.

Stemming zal in dat geval schriftelijk geschieden door middel van briefjes. Alleen leden die hun contributie voor 2016 voldaan hebben, zijn bevoegd om te stemmen. Dit zal voorafgaand aan de vergadering door het bestuur worden vastgesteld.

De mogelijkheid bestaat om bij volmacht te stemmen. Volmachtverlening geschiedt door een stemgerechtigd lid aan een ander (aanwezig) stemgerechtigd lid. Schriftelijke volmachten dienen uiterlijk de dag voor de vergadering op 12 maart 2016 om 23:59 per email op info@dcma.nl te zijn ontvangen. Een voorbeeld volmacht kan worden toegezonden.

11. Rondvraag/sluiting

Tot zover de toelichting. Het moet dus zeker een belangrijke en interessante middag worden, die afgewisseld wordt met goede muziek, lekker eten en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur van de DCMA

 

Routebeschrijving:

Komende vanuit Utrecht A2 ri ‘s-Hertogenbosch
Neem afslag 12 Everdingen
Na 530 meter 1e afslag op de rotonde naar N484 Provincialeweg Everdingen
Na 220 meter 1e afslag op de rotonde naar Parallelweg Everdingen
Na 90 meter sla links af naar Parallelweg (u rijd nu parallel aan de A2)
Na 2,6 kilometer sla rechtsaf naar Graaf Florisstraat
Na 55 meter rechts parkeer terrein op

Komende vanuit ‘s-Hertogenbosch A2 ri Utrecht
Neem afslag 12 Everdingen
Na 440 meter 1e afslag op de rotonde naar Parallelweg Everdingen
Na 65 meter sla links af naar Parallelweg (u rijd nu parallel aan de A2)
Na 2,6 kilometer sla rechtsaf naar Graaf Florisstraat
Na 55 meter rechts parkeer terrein op

(Bron ANWB)