ALV 2017

Op zondag 5 maart zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het Dorpshuis ’t Knooppunt te Everdingen.

Het bestuur nodigt u van harte uit om de vergadering bij te wonen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017

Zondag 5 maart 2017. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)

Locatie: Dorpshuis ‘t Knooppunt, Graaf Florisstraat 4a, 4121 EL Everdingen.

1. Opening
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 13 maart 2016
3. Mededelingen
4. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, decharge over 2016
5. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
6. Presentatie DCMA CD 2017
7. Vaststelling contributie 2018
8. Benoeming 2 DCMA leden jury ‘song van het jaar’
9. Terugblik Gala 2016
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting

AANSLUITEND:

Uitreiking DCMA CD 2017
Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2017 aan de aanwezige leden uitreiken.

Na afloop is er gelegenheid tot netwerken en een eerste indruk op te doen van de DCMA CD 2017.

Het bestuur heeft besloten geen buffet samen te stellen. De kosten zijn naar verhouding hoog en gelet op de nieuwe projecten willen wij daar budget voor vrij maken.

Tevens zal na afloop geen act optreden. Zowel voor de DCMA als de artiest heeft dit geen meerwaarde.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 4 spreken voor zich.

5. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit Marty van Herk en Eddy Geerlings. Eddy Geerlings heeft aangegeven tot het bestuur te willen aantreden en kan derhalve zijn functie als kascontrolecommissie niet voortzetten. Marty heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Aan de vergadering zal gevraagd worden wie in de kascontrolecommissie voor 2017 plaats wil nemen, en of Marty zijn taak kan voortzetten.

6. Presentatie DCMA CD
Het DCMA bestuur brengt alweer voor de zevende maal in eigen beheer een sampler CD uit die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Ten tijde van het uitbrengen van deze uitnodiging zijn de voorbereidingen voor deze nieuwe CD in volle gang. Het wordt dit jaar weer een enkele CD.

Deze CD zal tijdens de ALV (gratis!) worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden, mits deze hun contributie hebben betaald.
Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 5 maart in handen! Daarnaast zal de CD aan de overige DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

7. Vaststelling contributie 2018
Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2018 gelijk te houden aan het verenigingsjaar 2017.

Hoewel een verhoging rechtvaardig zou zijn hebben we in 2017 een forse stijging gehad als gevolg dat de contributie meer dan 5 jaar niet is verhoogt.

Het bestuur stelt voor om de eerstvolgende verhoging in het verenigingsjaar 2019 te laten plaatsvinden, zulks met goedkeuring van de ALV 2018.

8. Benoeming 2 DCMA leden voor de jury song van het jaar
Voor de ‘song van het jaar’ jury zal net als in de drie voorgaande jaren weer een jury samengesteld worden, die uit DCMA leden en onafhankelijke leden bestaat.

Net als vorig jaar willen wij vragen aan twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury:

– Een lid zonder enige belangen in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een dj. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek;

– Een lid dat tevens DJ is.

Aanmeldingen hiervoor s.v.p. mailen aan info@dcma.nl. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

9. Terugblik gala 2016
Het bestuur zal terugblikken op het 32e gala in Zalencentrum ’t Dak te Leerdam en ook aan de aanwezigen vragen hun commentaar hierop te geven.

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Tijdens de Algemene Vergadering zullen André en Ine Baur hun functie als bestuurslid neerleggen. De verandering van persoonlijke omstandigheden zoals de organisatie van het Old West Saloon Festival, de exploitatie van de Old West Saloon en veranderingen op werk nemen significant meer tijd in beslag waardoor zij zich niet voor de volle 100% voor de DCMA kunnen inzetten.

Albert Huizeling heeft op 6 mei 2016 zijn functie als bestuurslid neergelegd. Hij is tot deze beslissing gekomen omdat voor Albert andere keuzes belangrijker zijn geworden. Hij heeft per direct zijn lidmaatschap opgezegd en is volgens zijn zeggen doorgegaan in de blues en Iers.

De volgende personen hebben zich als kandidaat aangemeld en worden door het bestuur voorgesteld:

– Eddy Geerlings

– Paul Frank

– Simon Burridge

Nieuwe bestuursleden zullen worden benoemd door de algemene vergadering.

Eventuele overige kandidaten kunnen zich nog tot uiterlijk 1 maart a.s. aanmelden.

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de DCMA bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Er dus nog ruimte voor één nieuw bestuurslid. Indien zich meer dan 7 nieuwe kandidaten voor het bestuur aanmelden, zal de algemene vergadering bij stemming uit de kandidaten de nieuwe bestuursleden kiezen.

Stemming zal in dat geval schriftelijk geschieden door middel van briefjes. Alleen leden die hun contributie voor 2017 voldaan hebben, zijn bevoegd om te stemmen. Dit zal voorafgaand aan de vergadering door het bestuur worden vastgesteld.

De mogelijkheid bestaat om bij volmacht te stemmen. Volmachtverlening geschiedt door een stemgerechtigd lid aan een ander (aanwezig) stemgerechtigd lid. Schriftelijke volmachten dienen uiterlijk de dag voor de vergadering op 4 maart 2017 om 23:59 per email op info@dcma.nl te zijn ontvangen. Een voorbeeld volmacht kan worden toegezonden.

11. Rondvraag/sluiting

Tot zover de toelichting. Het zal zeker een belangrijke en interessante middag worden, en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur van de DCMA