Agenda 2011

AGENDA LEDENVERGADERING DCMA 2011

Zondag 13 februari 2011. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)
Locatie : Clubhuis Voetbalclub OSO, ’t Jagerspaadje 28 1231KJ Loosdrecht

Er zal een routebeschrijving op de website worden geplaatst

1. Opening
2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 7 februari 2010
3. Mededelingen
4. Herverkiezing Ton Sandifort
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
6. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, décharge over 2010
7. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
8. Vaststellen contributie
9. Presentatie Hyves site DCMA
10. Stand van zaken DJ mail groep
11. Uitreiking DCMA CD, ‘OLON CD’ nieuwe stijl
12. Evaluatie Gala 2010
13. Poll 2011
14. Voorstellen jury song van het jaar + benoeming 2 DCMA leden
15. Gala 2011, onthulling thema
16. Locatie Gala
17. Toekomst DCMA
18. Rondvraag
19. Sluiting

AANSLUITEND:

Uitreiking DCMA CD 2011 (‘Olon CD nieuwe stijl’)

Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2011 aan de aanwezige leden uitreiken. De CD is dit jaar niet meer gesponsord door de OLON organisatie. Zie hieronder punt 11. Inmiddelshebben weer een twintigtal artiesten toegezegd materiaal te leveren voor deze unieke CD!

Akoestisch optreden Ed & the Fretmen (aanvang: 16:00u)
Maak nu exclusief kennis met deze fantastische akoestische formatie uit Arnhem die haar stijl veelzeggend omschrijft als “Cashabilly with a bluegrass bite”. Ed & the Fretmen zullen een uur spelen.

Buffet (aanvang: 17:00u)

Een andere gewoonte is de afsluiting van de vergadering met een buffet. Om dat goed te kunnen verzorgen dienen we te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk laten weten of u aan de vergadering deelneemt en of u eventueel nog een introducé (partner) meeneemt. Voor introducés rekenen we een bijdrage aan het buffet van € 5,00 per persoon.

Geef uw deelname aan de vergadering en het buffet zo spoedig mogelijk op. Dit kan door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 3 spreken voor zich.

4. Herverkiezing Ton Sandifort. Ton is vier jaar geleden gekozen in het bestuur voor een bestuursperiode van vier jaar en heeft kenbaar gemaakt zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

5.6. Financieel jaarverslag van de penningmeester/controle verslag kascontrolecommissie/goedkeuring jaarverslag Tom zal als penningmeester verslag doen over het voorgaande boekjaar. Tom zal een aantal verslagen meenemen voor hen die daarin geïnteresseerd zijn, en deze vooraf ter inzage leggen.
De kascontrolecommissie zal daarna verslag doen van haar bevindingen. Bij een positief advies zal de vergadering gevraagd zal worden het jaarverslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2010

7. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit Jack van der Boorn en Audry van Neutegem. Beiden hebben aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor 2011. Het bestuur roept ook anderen op zich hiervoor beschikbaar te stellen.

8. Vaststellen contributie
Het bestuur zal voorstellen de contributie op EUR 18 te houden.

9. Presentatie Hyves site DCMA
Hans Boelens is zo goed geweest een Hyves site op te zetten voor de DCMA. Deze site is een groot succes en heeft momenteel al meer dan 650 vrienden! Tijdens de vergadering zal deze website worden gedemonstreerd. Daarnaast zullen wij bespreken hoe wij deze site (en eventuele andere sociale media) maximaal kunnen benutten bij het promoten van country muziek!

10. Stand van zaken DJ Mailgroep
De DCMA streeft er naar om ook het podium te worden voor onze DJ vrienden die onze favoriete muziek op de ether, de kabel en het internet ten gehore brengen. Het bestuur wil graag inventariseren welke DJ’s nu lid zijn, welke ideeën bestaan om de DJ’s beter van dienst te zijn en of wij de lijst compleet moeten maken (dus ook met niet-leden) of juist exclusief voor leden.

11. Uitreiking DCMA CD
Gedurende vele jaren heeft de DCMA in samenwerking met de Stichting Conamus kosteloos de zgn. OLON CD mogen uitbrengen. Deze CD was bedoeld om te wordenverspreid onder leden van de OLON organisatie (vnl. media en omroep). Leuke bijkomstigheid was dat wij de CD exclusief mochten verspreiden onder onze leden. Zoals we al enkele jaren zagen aankomen, heeft de OLON organisatie thans definitief besloten om de traditie met OLON CDs te staken.

Het DCMA bestuur heeft besloten om niet bij de pakken neer te zitten en in eigen beheer een eigen sampler CD uit te brengen die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Inmiddels hebben een twintigtal Nederlandse country acts hun medewerking toegezegd aan deze nieuwe CD, die momenteel in persing is.Deze CD zal tijdens de ALV worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden.

Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 13 februari in handen! Daarnaast zal de CD aan DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

12. Evaluatie Gala 2010
Hoewel het bestuur uitstekende reacties heeft ontvangen op het Gala 2010, wil het bestuur graag uw eerlijke mening weten over hoe het gala en wat we kunnen doen om het Gala nog verder te verbeteren.

13. Poll 2011
Het bestuur heeft het voornemen de poll van 2011 grotendeels hetzelfde te laten verlopen als het vorige jaar. Het bestuur wil de motieven daarvoor ter sprake brengen. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe om te gaan met mensen die geen internet hebben.

14. Voorstellen jury song van het jaar + benoeming 2 DCMA leden
Zoals aangekondigd op het gala 2010 wil het DCMA bestuur naast de poll ook graag weer een ‘luisterprijs’ invoeren. De categorie ‘song van het jaar’ lijkt het bestuur hiervoor het geschiktst. Deze prijs zal in 2011 dus uit de poll worden gehaald en exclusief worden toegekend door een onafhankelijke jury die onbevooroordeeld luistert en haar eerlijke mening geeft.

Wij willen twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury.

Aanmeldingen hiervoor svp mailen aan info@dcma.nl. Je mag (voor zover ons bekend) niet bekend staan als iemand die bepaalde belangen heeft in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een dj zijn. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

15. Gala 2011+ onthulling thema
Aansluitend zal het bestuur de plannen en het thema presenteren voor het Gala 2011. Het Gala zal plaatsvinden op 11 september 2011, wederom in de vorm van een middagprogramma. Gelieve dus deze datum alvast in de agenda’s te noteren!

16. Locatie Gala
Vanuit diverse hoeken bereikten ons geluiden dat de DCMA in de toekomst wellicht op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe locatie voor het Gala. Feit is dat we met de Lievekamp heel erg verwend zijn op het gebied van comfort, techniek en faciliteiten voor de artiesten. Dit heeft echter zijn prijskaartje. Door de teruglopende kaartverkoop kan het Gala in wezen niet zijn eigen broek ophouden, en kan het eigenlijk alleen bestaan vanuit een forse subsidiëring vanuit de contributiegelden. Vraag is of dit wenselijk is. Feitelijk wordt een steeds groter verlies gedraaid. Het bestuur zal verslag doen van de bevindingen van enkele alternatieve locaties en daarvan verslag doen, met dank aan de leden van de locatiecommissie voor hun input.

17. Toekomst DCMA (alleen als er voldoende tijd overblijft)
Dit punt is blijven staan vanwege tijdgebrek vorig jaar.Herhaaldelijk is de vraag gesteld wat de toekomst van de DCMA zou moeten zijn. Van sommige kanten kwam de kritiek dat de DCMA eigenlijk niet veel meer inhield dan het organiseren van het Gala en de Poll. Feit is dat wij met de huidige kleine bestuursbezetting onze handen daaraan al vol hebben en niet veel meer kunnen doen. Wij willen niettemin graag inventariseren wat er op dit gebied leeft, wat de meningen zijn en hoe we een en ander qua mankracht kunnen realiseren.

Enige ideeën, moet de DCMA bijvoorbeeld:

– nieuw talent promoten, scouten en talentenjachten organiseren?;
– (in concurrentie met sommige van haar leden) countryavonden organiseren?
– (in concurrentie met sommige van haar leden) een uitgever worden en een eigen agenda en blad exploiteren?
– een service organisatie zijn voor muzikanten, bands, dj’s?
– iets doen aan het ‘imagoprobleem’ van country muziek?
– Nederland vertegenwoordigen en promoten in het ‘internationale circuit’?
– samenwerken met de omliggende landen?

Volgt rondvraag/sluiting

Tot zover de toelichting. Het moet dus zeker een belangrijke en interessante middag worden, die afgewisseld wordt met goede muziek, lekker eten en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Namens het bestuur

Tom Ensink
Ton Sandifort
Paul Rietveld