Vooraankondiging ALV 2016

Vooraankondiging ALV 2016 &

Belangrijk nieuws bestuurswisseling DCMA

Beste DCMA leden,

Op zondag 13 maart a.s. zal in het Dorpshuis te Everdingen weer onze Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Een belangrijk agendapunt betreft de bestuursmutaties. Na 8 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 6 jaar als voorzitter, vindt Tom Ensink het tijd worden voor iets anders. Ook secretaris Paul Rietveld heeft te kennen gegeven na 6 jaar af te zullen treden. Zowel Tom als Paul zijn dan ook niet herkiesbaar.

Tevens melden wij hierbij dat bestuurslid Dick Bolle wegens een principieel verschil van mening over het te voeren beleid al voor het DCMA Awards Gala 2015 is afgetreden. Dick heeft echter te kennen gegeven zich weer opnieuw verkiesbaar te stellen voor het bestuur.

Pedro van den Elzen is in 2016 statutair aftredend, doch stelt zich herkiesbaar.

Richard Lamers is statutair aftredend in 2017 en zal zijn bestuurslidmaatschap conform de gestelde termijn continueren.

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de DCMA bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Er van uitgaande dat Pedro van den Elzen wordt herkozen en Dick Bolle opnieuw wordt gekozen, is er dus ruimte voor minimaal 2 en maximaal 4 nieuwe bestuursleden.

Voordat de formele uitnodiging de deur uit gaat wil het bestuur graag bekend maken dat eventuele kandidaten voor het bestuur zich kunnen aanmelden. Dit kan via e-mail aan info@dcma.nl. Graag zien wij de kandidaatstelling voorzien van een motivatie, welke wij bij de formele uitnodiging aan de leden kunnen voorleggen. De nieuwe bestuursleden zullen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Indien zich meer dan 4 nieuwe kandidaten voor het bestuur aanmelden, zal de Algemene Ledenvergadering bij stemming uit de nieuwe en statutair aftredende kandidaten de nieuwe bestuursleden kiezen.

Door het aftreden van voorzitter Tom Ensink komt de functie van voorzitter vacant. Statutair is bepaald dat de voorzitter door de Algemene Ledenvergadering in functie wordt benoemd. Zowel Richard Lamers als Dick Bolle hebben te kennen gegeven zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Bij de formele uitnodiging zal van beiden een motivatie worden toegevoegd.

Mogelijk dat ook andere leden, welke zich kandidaat wensen te stellen voor een bestuursfunctie, de functie van voorzitter ambiëren. Indien dat zo is, verzoeken wij hen dit bij hun kandidaatstelling kenbaar te maken, voorzien van een motivatie. Gezien het feit dat de voorzitter door de Algemene Ledenvergadering in functie wordt gekozen, is het niet mogelijk om een kandidaatstelling voor de functie van voorzitter pas op de Algemene Ledenvergadering kenbaar te maken.

Voor de volledigheid melden wij dat de overige bestuursfuncties conform de statuten in het bestuur onderling worden verdeeld.

Graag ontvangen wij een eventuele kandidaatstelling uiterlijk 20 februari a.s., opdat wij in de gelegenheid zijn bij de formele uitnodiging de kandidaten aan de leden voor te stellen.

Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de huidige voorzitter van de DCMA, Tom Ensink, op telefoonnummer 06-22693378.

U kunt zich ook alvast opgeven voor het buffet door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl

 

 

Hoogachtend,

Het bestuur van de DCMA